Talentové skúšky

Základné údaje k prijímacím skúškam pre rok 2017/2018:

Dátum:2. jún 2017

Miesto:Súkromné tanečné konzervatórium, Hradná 340, Liptovský Hrádok

Štúdium:osemročné, ukončené maturitnou a absolventskou skúškou

Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka: 15


Časový harmonogram:

9.00-9.30 príchod uchádzačov o štúdium

10.00 začiatok prijímacích skúšok

Obsah skúšok:

  1. kolo – skúška dispozícii a fyzických proporcií (zisťovanie proporcionálnych anatomických a fyziologických kritérií vzrastu dieťaťa, estetický a scénický vzhľad, celková stavba tela, zisťovanie potrebnej telesnej a pohybovej dispozície, anatomicko–fyziologických daností na tanec)
  2. kolo – preskúšanie z džezového tanca, ľudového tanca a rytmiky
  3. kolo – tanečná improvizácia (skúšanie pohotovosti, vnímavosti, muzikálnosti a tanečná improvizácia adeptov štúdia)
  4. kolo – pohovor s uchádzačmi o štúdium

Vo všetkých troch kolách môže žiak získať spolu 90 bodov, pričom minimálny počet bodov potrebných na prijatie je 63. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na nástenke školy najneskôr 3 hodiny po ich skončení.

Všeobecné podmienky prijatia:

Na vzdelávanie do prvého ročníka sa prijímajú uchádzači, ktorí úspešne ukončili piaty ročník základnej školy, splnili podmienky prijímacieho konania a ktorých zdravotný stav odpovedá požadovaným zdravotným kritériám.

Podmienkou na prijatie je:

a. doklad od lekára, potvrdzujúci zdravotnú spôsobilosť k danému typu štúdia.
b. vyplnená prihláška, ktorú zašle príslušná základná škola

 

Kontakt:  www.stklh.sk

Mgr.art Eva Ohraďanová, riaditeľka školy
Alena Majeríková, manager školy 0948465305