Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

NaŠFonDík

NaŠFonDík = Nadačný štipendijný fond Súkromného tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku

 

Vznikol z aktivity niektorých rodičov a pedagógov školy s cieľom kumulovať finančné prostriedky na štipendiá pre podporu mimoriadne talentovaných detí. Fond je v správe Komunitnej nadácie Liptov a jeho predsedníčkou je Ing. Simona Tekeľová, PhD.

Štipendium môže byť sociálne, prospechové a mimoriadne. Výber z uchádzačov o štipendium sociálne a prospechové, ako aj návrh mimoriadneho štipendia realizuje štipendijná komisia, ktorá je zložená z troch členov – zástupcu zriaďovateľa, učiteľov a rodičov.

 

 

1. SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM

Žiadateľ: o tento druh štipendia môžu žiadať rodičia žiaka alebo študenta STK.

Časové hľadisko: neobmedzene

Účel: úhrada školného, poplatkov za účasť na súťažiach a zájazdoch organizovaných školou, úhrada učebných pomôcok, tanečného úboru a obuvi, poplatkov za ubytovanie a stravu na internáte. (vždy len jeden účel)

Kritéria výberu(nutné splniť všetky kritériá):

a)      študijné výsledky v odborných predmetoch max. v hodnotení  "chválitebný"

b)      študijné výsledky vo všeobecnovzdelávacích predmetoch v hodnotení max. "dobrý"

c)      aktívna koncertná a scénická prax (účasť na vystúpeniach a akciách STK)

d)      hodnotenie správania len ako "výborný"

e)      po udelení štipendia sa rodičia zaviažu, potvrdia záujem žiaka o štúdium na STK písomnou formou najmenej na obdobie nasledujúcich 3 šk. rokov

Forma štipendia: finančná úhrada

         

 

2. PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM

Žiadateľ: o tento druh štipendia môžu žiadať aj rodičia žiaka alebo študenta STK, môže však byť udelené aj na podnet vyučujúceho.

Časové hľadisko: koniec roka (po koncoročnej klasifikačnej porade)

Účel:  motivácia žiakov a študentov STK aktívne pracovať a vzdelávať sa na vyučovaní

Kritéria výberu(nutné splniť minimálne dve kritériá):

a)      dochádzka – žiadna neospravedlnená hodina, včasná dochádzka

b)      celkový prospech – priemer do 1,3

c)      hodnotenie správania -  výborný

Forma štipendia:poukážka na určený účel (tanečné oblečenie, obuv, knihy a iné)

 

    

 

3.MIMORIADNE ŠTIPENDIUM

Žiadateľ:tento druh štipendia môže udeliť škola, aj na návrh iných subjektov

Časové hľadisko:podľa potreby

Účel:motivácia a odmena pre žiakov s mimoriadnymi výkonmi a prácou pre STK

Kritéria výberu:

a)      úspešná reprezentácia STK – výsledky na súťažiach a vystúpeniach v rámci STK, TK Jessy

b)      mimoriadna spolupráca na odbornej práci STK (príprava choreografií, navrhovanie, tvorba kostýmov, hudobné spracovanie tanečných choreografií a pod.)

Forma štipendia: poukážka na určený účel (wellness, lístky na predstavenia a iné)

 

 

PRISPIEŤ MÔŽE KAŽDÝ:

Na špeciálny účet Komunitnej nadácie Liptov číslo  SK31 7500 0000 0004 0701 8763

Pri platbe je nutné uviesť náš variabilný symbol  0900 123456

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »