Pedagógovia

Pedagógovia odborných predmetov

Bc. Zuzana Granátová

klasický tanec, koncertná a scénická prax, tanečná gymnastika

Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD.

moderný tanec, tanečná gymnastika, koncertná a scénická prax

Mgr. art. Peter Maťo, ArtD.

teória a metodika tanca, dejiny tanca a baletu

Mgr. Magdaléna Jurčová

hudobná výchova, hra na klavíri

Miroslav Kasprzyk

herecká výchova

Anna Plešková

klasický tanec, tanec s partnerom

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov

PaedDr. Ľubica Rúčková

slovenský jazyk, občianska náuka, etická výchova

Mgr. Zuzana Majchútová

dejepis, francúzsky jazyk

Mgr. Martina Kotyková

biológia, chémia, anatómia a fyziológia

Mgr. Anna Jágerská

anglický jazyk

Mgr. Lenka Michalová

Slovenský jazyk, Dejepis, Informatika

Hosťujúci pedagógovia

Mgr. art. Igor Holováč

baletný majter SND

Lidija Pavlović

strategická poradkyňa a pedagóg prvej akadémie baletu v Srbsku

Veronika Tőkőly

moderný tanec