Predmety

Žiak Súkromného tanečného konzervatória získava vzdelanie v nasledujúcich vzdelávacích predmetoch:

 

Praktické predmety Ročník Teoretické predmety všeobecné Ročník Teoretické predmety odborné Ročník
klasický tanec 1. - 8. slovenský jazyk a literatúra 1. - 8. dejiny tanca a baletu 5. - 8.
moderný tanec 2. - 8. anglický jazyk a literatúra 1. - 8. dejiny hudby 5. - 8.
ľudový tanec 5. - 7. matematika 1. - 4. dejiny divadla 6.
charakterový tanec 3. - 7. informatika 1. - 6. teória a metodika tanca 5. - 8.
tanec s partnerom 5. - 8. fyzika 1. - 4. pedagogika 6.
tanečná gymnastika 1. - 3. chémia 1. - 4. psychológia 6.
koncertná a scénická prax 2. - 8. biológia 1. - 4. praktická ekonomika 1. - 3. sš
šerm 8. anatómia a fyziológia 5.    
herecká výchova 5. geografia 1. - 4.    
maskovanie 5. dejepis 1. - 5.    
hra na klavíri 2. - 4. občianska náuka 1. - 4.    
pedagogicko-umelecká prax 7. náuka o spoločnosti 7. - 8.    
vyučovacia prax 8. výtvarná výchova 1. - 2.    
    hudobná výchova 1. - 3.    
    etická výchova 1. - 6.    
    náboženská výchova 1. - 6.