Prijímacie konanie

Dátum prijímacích skúšok: BUDE UPRESNENÝ

Miesto: Súkromné tanečné konzervatórium, Hradná 340, Liptovský Hrádok

Štúdium: osemročné, ukončené maturitnou a absolventskou skúškou

Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka: 15


Časový harmonogram:

8:30 - príchod uchádzačov o štúdium

9:00 - začiatok prijímacích skúšok

 

Obsah skúšok:

  1. kolo – skúška dispozícii a fyzických proporcií (zisťovanie proporcionálnych anatomických a fyziologických kritérií vzrastu dieťaťa, estetický a scénický vzhľad, celková stavba tela, zisťovanie potrebnej telesnej a pohybovej dispozície, anatomicko–fyziologických daností na tanec)
  2. kolo – preskúšanie z džezového tanca, ľudového tanca a rytmiky
  3. kolo – tanečná improvizácia (skúšanie pohotovosti, vnímavosti, muzikálnosti a tanečná improvizácia adeptov štúdia)
  4. kolo – pohovor s uchádzačmi o štúdium

Vo všetkých troch kolách môže žiak získať spolu 90 bodov, pričom minimálny počet bodov potrebných na prijatie je 63. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na nástenke školy najneskôr 3 hodiny po ich skončení.

 

Všeobecné podmienky prijatia:

Na vzdelávanie do prvého ročníka sa prijímajú uchádzači, ktorí úspešne ukončili piaty ročník základnej školy, splnili podmienky prijímacieho konania a ktorých zdravotný stav odpovedá požadovaným zdravotným kritériám.

Podmienkou na prijatie je:

a. doklad od lekára, potvrdzujúci zdravotnú spôsobilosť k danému typu štúdia.
b. vyplnená prihláška, ktorú zašle príslušná základná škola

 

Kontakt:  info@stklh.sk, 0948 465 305

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD. - riaditeľka školy, 0915 836 148
Alena Majeríková - manažérka školy, info@stklh.sk, 0948 465 305