Prijímacie skúšky

Základné údaje k prijímacím skúškam pre rok 2018/2019

 

Dátum: 13. 4. 2018 o 14:00 hod.
Miesto: Súkromné tanečné konzervatórium, Hradná 340, Liptovský Hrádok
Štúdium: osemročné, ukončené maturitnou a absolventskou skúškou
Počet prijímaných žiakov do prvého ročníka: 15

 

Časový harmonogram:

13.30 - príchod uchádzačov o štúdium
14.00 - začiatok prijímacích skúšok


Obsah skúšok:

  1. kolo – skúška dispozícií a fyzických proporcií (zisťovanie proporcionálnych anatomických a fyziologických kritérií vzrastu dieťaťa, estetický a scénický vzhľad, celková stavba tela, zisťovanie potrebnej telesnej a pohybovej dispozície, anatomicko–fyziologických daností na tanec).
  2. kolo – preskúšanie z džezového tanca, ľudového tanca a rytmiky.
  3. kolo – tanečná improvizácia (skúšanie pohotovosti, vnímavosti, muzikálnosti a tanečná improvizácia adeptov štúdia).
  4. kolo – pohovor s uchádzačmi o štúdium.

Vo všetkých troch kolách môže žiak získať spolu 90 bodov, pričom minimálny počet bodov potrebných na prijatie je 63.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na nástenke školy najneskôr 3 hodiny po ich skončení.

 

Všeobecné podmienky prijatia:

Na štúdium do prvého ročníka sa prijímajú uchádzači, ktorí úspešne ukončili piaty ročník základnej školy, splnili podmienky prijímacieho konania a ktorých zdravotný stav odpovedá požadovaným zdravotným kritériám.


Podmienkou na prijatie je:
a. doklad od lekára, potvrdzujúci zdravotnú spôsobilosť k danému typu štúdia,
b. vyplnená prihláška, ktorú zašle príslušná základná škola.

 

Kontakt: 

www.stklh.sk
Alena Majeríková, manager školy, 0948465305, info@stklh.sk