Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Profil absolventa

Absolvent Súkromného tanečného konzervatória získa:

 • širokú škálu praktických technických schopností vyplývajúcich zo znalosti tanečných disciplín klasického tanca, moderného tanca, ľudového tanca, tanca s partnerom, historického tanca, koncertnej a scénickej praxe. Všetky predmety vypracovávajú koordináciu, pohyblivosť a vytvárajú z tela jemný nástroj všestranného pohybového vyjadrenia hudby i nehudobných námetov
 • základné poznatky z dejín tanca a baletu, z dejín divadla, výtvarného umenia a hudby, alebo z rozborov baletov a tanečných diel
 • súbor vedomostí z umelecko-pedagogickej prípravy, najmä z psychológie, pedagogiky, didaktiky príslušných odborných predmetov, ich metodiky a zároveň získava aj pedagogickú prax na Súkromnej základnej umeleckej škole
 • schopnosť presného odborného uvažovania a vyjadrovania
 • schopnosť podávať profesionálne umelecké výkony, komunikovať s choreografom, režisérom a inými autoritami a zároveň schopnosť samostatne tvoriť
 • schopnosť zvládať svoje pocity, strachy a obavy v súvislosti s verejnou prezentáciou
 • kultivované a jazykovo správne ústne aj písomne vyjadrovanie v materskom jazyku,
 • pohotové a jazykovo správne používanie cudzieho jazyka vo všetkých komunikatívnych situáciách (obecných aj profesijných),
 • komunikatívna samostatnosť v ďalšom živom jazyku, porozumenie jeho odbornej časti, schopnosť jeho následného samostatného prehlbovania,
 • poznanie a pochopenie historického vývoja našich aj svetových dejín,
 • predpoklady pre samostatnú prácu s odbornou literatúrou (slovenskou aj zahraničnou)
 • kultivované správanie, primerane okolnostiam a situáciám,
 • aktívny záujem o udalosti verejného života, zaujíma k nim stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,
 • efektívna spolupráca v skupine, uvedomenie si svojej zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,
 • spôsobilosť uplatňovať základ matematického myslenia a základné poznatky v oblasti vedy a techniky,
 • používanie informačných technológií v umení

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »