Štúdium

Do prvého ročníka štúdia nastupujú po úspešnom absolvovaní talentových prijímacích skúšok a ukončení piateho ročníka základnej školy. Výučba všeobecnovzdelávacích predmetov v plnom rozsahu zodpovedá učivu základnej školy, no pribúdajú odborné umelecké predmety. Vo vyšších ročníkoch pribúdajú ďalšie odborné predmety: ľudový tanec, charakterový tanec, tanec s partnerom, moderný tanec. Teoretické odborné predmety sa dopĺňajú o teóriu a metodiku tanca, dejiny tanca a baletu, dejiny hudby a divadla.

Absolvent získava odborné umelecké vzdelanie s maturitou. Po skončení školy získava titul diplomovaný umelec so skratkou Dis. art. a  je odborne kvalifikovaný na prácu tanečného pedagóga v ZUŠ. V prvom rade ho však čaká kariéra profesionálneho tanečníka, ktorý bude schopný uplatniť sa na tanečných scénach po celom svete. Našou ambíciou je vychovávať prvotriednych sólistov pre Slovensko aj zahraničie.

Tanečná prax žiakov prebieha nielen na sále, počas precvičovania repertoáru, ale aj na workshopoch, odborných seminároch, vystúpeniach pre školy, či komerčných vystúpeniach. Všetci žiaci sa stávajú automaciky členmi Tanečného klubu Jessy, v ktorom získavajú cennú tanečnú prax. S tanečným klubom absolvujú počas roka niekoľko vystúpení, zájazdov a súťaží. V budúcnosti sa počíta s vytvorením tanečného divadla, ktoré by žiakom vyšších ročníkov poskytovalo možnosť uplatnenia a tanečnej praxe.

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka absolvujú navyše pedagogickú prax na vyučovaní Súkromnej ZUŠ, čo je jedným z bodov vzájomnej spolupráce medzi týmito školami.

Spôsob vyučovania

Hlavný odbor štúdia a jednotlivé odborné umelecké a pedagogicko-umelecké predmety sa vyučujú individuálne, skupinovo alebo kolektívne.

Súčasťou vzdelávacieho procesu sú aj umelecké produkcie podľa požiadaviek hlavného odboru štúdia (interné a verejné koncerty, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké produkcie)

Všeobecné predmety sa vyučujú blokovo, čo je zárukou menšieho domáceho zaťaženia. Aj keď majú žiaci v jeden deň aj 8 hodín, v skutočnosti sa musia pripravovať len na 3 predmety. Výnimočné je aj prepojenie učebnej látky medzi jenotlivými predmetmi. Učitelia na začiatku každého roka pripravujú učebnú látku tak, aby sa rovnaká tematika preberala na rôznych predmetoch v rovnakom čase.

Vyučovanie neprebieha len v učebni. Keď to počasie dovolí, neraz sa žiaci s učiteľom presunú k blízkemu jazierku, do arboréta alebo na dvor.

 

Materiálne zabezpečenie výučby

Vyučovanie prebieha v dvoch budovách, ktoré zaručujú kvalitu a súkromie pre štúdium daných predmetov: