Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok

Získané vzdelanie

Doklad o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolventských skúškach a absolventský diplom. Podmienkou týchto dokladov je úspešné ukončenie absolventských skúšok. Získaním týchto dokladov absolvent Súkromného tanečného konzervatória zároveň získa právo používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS. art“, ktorý sa uvádza za priezviskom. Dokladom o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Žiak nášho konzervatória v priebehu celého štúdia získa tri stupne vzdelania:

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2 (druhý stupeň základnej školy)

Nadväzuje na primárne vzdelanie ktoré žiaci dosiahli v 1.-5. ročníku základnej školy. Toto vzdelanie získa žiak Súkromného tanečného konzervatória absolvovaním 1.-4. ročníka. Cieľom tejto časti vzdelávania je poskytnúť im štátom stanovené vzdelanie vo všeobecných predmetoch (v spolupráci s Gymnáziom), vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa. Žiaci zároveň získavajú základy v odborných predmetoch, príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti a talent v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálny základ pre ďalšie – vyššie sekundárne vzdelávanie.

 

Vyššie sekundárne vzdelávanie - ISCED 3A

Prebieha v 5. až 8. ročníku Súkromného tanečného konzervatória, pričom priamo nadväzuje na nižšie sekundárne vzdelanie. Je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) stredného všeobecného vzdelania s maturitou a stredného odborného vzdelania s maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie univerzitné vzdelávanie, pre uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život. Zmyslom tanečného konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali.

 

Prvý stupeň terciárneho vzdelávania ISCED 5B - vyššie odborné vzdelávanie

Pokročilejšie vzdelávanie v 7. - 8. ročníku Súkromného tanečného konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe "typu programu pre povolania vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti" (ISCED bod 83). Absolvent sa stane kvalifikovaným tanečným pedagógom, spôsobilým vyučovať na základných umeleckých školách.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pridané: 03.11.2017

Pozývame piatakov, ktorí sa chcú profesionálne venovať tancu na náš Deň otvorených dverí, ktorý pre Vás pripravujeme na 20.1.2017 o 13.00 hod. »

MSR Bratislava 2016

pridané: 09.05.2016

Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár »

Mikolajki, Poľsko 2015

pridané: 17.12.2015

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Imatrikulácie 2015

pridané: 28.10.2015

Prijímanie primy do Cechu tanečníkov a noc strávená na sále »

MSR Bratislava 2015

pridané: 10.06.2015

SHOW dance a Pohár jazz/modern »

Deň otvorených dverí - január 2015

pridané: 25.01.2015

Fotky z dňa otvorených dverí »

Vianočná besiedka 2014

pridané: 19.12.2014

Fotky z Vianočnej besiedky »

Mikolajki, Poľsko 2014

pridané: 17.12.2014

Majstrovstvá sveta jazz, modern, balet »

Deň otvorených dverí - november 2014

pridané: 30.11.2014

Fotky z dňa otvorených dverí »