Získané vzdelanie

Doklad o získanom vzdelaní je vysvedčenie o absolventských skúškach a absolventský diplom. Podmienkou týchto dokladov je úspešné ukončenie absolventských skúšok. Získaním týchto dokladov absolvent Súkromného tanečného konzervatória zároveň získa právo používať titul „diplomovaný umelec“ so skratkou „DiS. art“, ktorý sa uvádza za priezviskom. Dokladom o maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Žiak nášho konzervatória v priebehu celého štúdia získa tri stupne vzdelania:

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2 (druhý stupeň základnej školy)

Nadväzuje na primárne vzdelanie ktoré žiaci dosiahli v 1.-5. ročníku základnej školy. Toto vzdelanie získa žiak Súkromného tanečného konzervatória absolvovaním 1.-4. ročníka. Cieľom tejto časti vzdelávania je poskytnúť im štátom stanovené vzdelanie vo všeobecných predmetoch (v spolupráci s Gymnáziom), vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa. Žiaci zároveň získavajú základy v odborných predmetoch, príležitosti objaviť a rozvinúť ich schopnosti a talent v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálny základ pre ďalšie – vyššie sekundárne vzdelávanie.

 

Vyššie sekundárne vzdelávanie - ISCED 3A

Prebieha v 5. až 8. ročníku Súkromného tanečného konzervatória, pričom priamo nadväzuje na nižšie sekundárne vzdelanie. Je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) stredného všeobecného vzdelania s maturitou a stredného odborného vzdelania s maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie univerzitné vzdelávanie, pre uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život. Zmyslom tanečného konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali.

 

Prvý stupeň terciárneho vzdelávania ISCED 5B - vyššie odborné vzdelávanie

Pokročilejšie vzdelávanie v 7. - 8. ročníku Súkromného tanečného konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie odborné vzdelanie na základe "typu programu pre povolania vyžadujúce špecifické praktické/technické schopnosti" (ISCED bod 83). Absolvent sa stane kvalifikovaným tanečným pedagógom, spôsobilým vyučovať na základných umeleckých školách.

 

Profil absolventa

Absolvent Súkromného tanečného konzervatória získa:

 • širokú škálu praktických technických schopností vyplývajúcich zo znalosti tanečných disciplín klasického tanca, moderného tanca, ľudového tanca, tanca s partnerom, historického tanca, koncertnej a scénickej praxe. Všetky predmety vypracovávajú koordináciu, pohyblivosť a vytvárajú z tela jemný nástroj všestranného pohybového vyjadrenia hudby i nehudobných námetov
 • základné poznatky z dejín tanca a baletu, z dejín divadla, výtvarného umenia a hudby, alebo z rozborov baletov a tanečných diel
 • súbor vedomostí z umelecko-pedagogickej prípravy, najmä z psychológie, pedagogiky, didaktiky príslušných odborných predmetov, ich metodiky a zároveň získava aj pedagogickú prax na Súkromnej základnej umeleckej škole
 • schopnosť presného odborného uvažovania a vyjadrovania
 • schopnosť podávať profesionálne umelecké výkony, komunikovať s choreografom, režisérom a inými autoritami a zároveň schopnosť samostatne tvoriť
 • schopnosť zvládať svoje pocity, strachy a obavy v súvislosti s verejnou prezentáciou
 • kultivované a jazykovo správne ústne aj písomne vyjadrovanie v materskom jazyku,
 • pohotové a jazykovo správne používanie cudzieho jazyka vo všetkých komunikatívnych situáciách (obecných aj profesijných),
 • komunikatívna samostatnosť v ďalšom živom jazyku, porozumenie jeho odbornej časti, schopnosť jeho následného samostatného prehlbovania,
 • poznanie a pochopenie historického vývoja našich aj svetových dejín,
 • predpoklady pre samostatnú prácu s odbornou literatúrou (slovenskou aj zahraničnou)
 • kultivované správanie, primerane okolnostiam a situáciám,
 • aktívny záujem o udalosti verejného života, zaujíma k nim stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,
 • efektívna spolupráca v skupine, uvedomenie si svojej zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,
 • spôsobilosť uplatňovať základ matematického myslenia a základné poznatky v oblasti vedy a techniky,
 • používanie informačných technológií v umení