Profil školy

Poskytuje komplexné umelecké a umeleckopedagogické vzdelanie, pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie v tanečnom umení a na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Je jedinou školou tohto typu pre stredné a východné Slovensko a svojim žiakom poskytuje nižšie aj vyššie sekundárne vzdelanie a prvý stupeň terciárneho vzdelania.

UMELECKÉ VZDELANIE

KVALITA

TALENT - VÔĽA - POKORA

Súkromné tanečné konzervatórium v LiptovskomHrádku je povestné svojím striktným zameraním na KVALITU vo vzdelávaní.

Tanec je veľmi tvrdá profesia, preto ako škola vyžadujeme vysokú mieru

Na týchto atribútoch trváme už pri výbere študentov na talentových skúškach a následne počas celého štúdia.

Na kvalite vo vzdelávaní trváme aj v obrovskej úcte ku krstným rodičom školy, ktorí už pri zrode súdili škole úspech:

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. - dekanka VŠMU v Bratislave 

Mgr. Branislav Tréger, PhD - primátor mesta Liptovský Hrádok a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja.

ĎAKUJEME  a veríme, že na nás budete vždy hrdí.


Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok je osemročná stredná škola zaradená do siete škôl a šk. zariadení SR rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2011-2070/13208:4-923 zo dňa 17.3.2011.

 

Spolupráca a projekty

 

Vzácnou pre školu je spolupráca so Slovenským národným divadlom v Bratislave (hosťovanie baletných majstrov SND na vyučovacom procese + účinkovanie študentov v predstavení BESS). Od roku 2015 je konzervatórium cvičnou školou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorej poslucháčom umožňuje počas roka plnenie pedagogickej praxe. Okrem toho škola spolupracuje s Liptovským divadlom tanca, v ktorom takmer 1/3 študentov získava profesionálnu tanečnú prax.

Od roku 2015 je konzervatórium v Liptovskom Hrádku organizátorom Medzinárodnej súťažnej prehliadky konzervatórií, stredných umeleckých škôl, vysokých umeleckých škôl a akadémií SR a ČR v pantomíme PANart.

V roku 2017 získala škola akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania „Inovatívne postupy vo výučbe klasického tanca na I. stupni ZUŠ“ a vzdeláva pedagógov ZUŠ z celého Slovenska.