Prijímacie skúšky

Tvoja cesta začína TU

do 20. 3. 2024

Termín podania prihlášok

I. termín 29. 4. 2024 

II. termín 9. 5. 2024 

Termín prijímacích skúšok

17. 5. 2024

Zverejnenie výsledkov

Štúdium v kocke

Ponúkame len jeden odbor. V sústredenosti je sila.

Názov odboru

Kód odboru

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Zpôsob ukončenia

Počet prijímaných žiakov

Prijímacie

skúšky

Potvrdenie lekára

Tanečné konzervatorium

8227Q01

denná

8

maturita s absolventskou skúškou

12

4kolová talentová prijímacia skúška

V troch bodovaných kolách môže žiak získať spolu 90 bodov, pričom minimálny počet bodov potrebných na prijatie je 63.

1. kolo

skúška dispozícii a fyzických proporcií

2. kolo

preskúšanie z džezového tanca, ľudového tanca a rytmiky pod vedením pedagóga

3. kolo

tanečná improvizácia (skúšanie pohotovosti, vnímavosti, muzikálnosti a tanečná improvizácia adeptov štúdia)

4. kolo

osobný pohovor s uchádzačmi o štúdium

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 17. 5. 2024.

Podmienky prijímacieho konania pre roky 2024/2025 a nasledujúce

Na vzdelávanie do prvého ročníka sa prijímajú uchádzači, ktorí úspešne ukončili piaty ročník základnej školy, splnili podmienky prijímacieho konania a ktorých zdravotný stav odpovedá požadovaným zdravotným kritériám.

Podmienkou na prijatie je doklad od lekára, potvrdzujúci zdravotnú spôsobilosť k danému typu štúdia a vyplnená prihláška, ktorú zašle príslušná základná škola.

Dôležité dátumy pre šk. rok 2024/2025

 • Do 13.3.2024 rodič pošle vyplnenú prihlášku riaditeľovi ZŠ na potvrdenie známok
 • Do 20.3.2024 rodič podáva prihlášku na naše konzervatórium:
  • elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo
  • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR  ( s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
 • Uchádzačov pozveme na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred ich konaním
 • 29.4.2024 prvý termín prijímacej skúšky
 • 9.5.2024 druhý termín prijímacej skúšky
 • 17.5.2024 zverejnenie zoznamu prijatých uchádzačov 
 • 23.5.2024 do 23:59 rodič odošle škole potvrdenie o nastúpení na štúdium (osobne, poštou alebo e-mailom podpísaný sken). 
 • Rodič sa môže odvolať do 5 dní od prijatia rozhodnutia o neprijatí

 

Kde nás najdete?

Kam posielať prihlášky?


Súkromné tanečné konzervatórium
Hradná 340
033 01  Liptovský Hrádok


Máte otázky?


Mgr. art. Eva Ohraďanová ArtD.
riaditeľka
0915 836 148
riaditel@stklh.sk

Alena Majeríková
manažérka školy
0948465305
info@stklh.sk


Stále nemáš jasno?

Príď sa pozrieť na deň otvorených dverí
Zisti najbližší termín