Nadačný štipendijný fond "NaŠFonDík"

Možnosti získania štipendia


Nadačný štipendijný fond STKLH vznikol z aktivity niektorých rodičov a pedagógov školy s cieľom kumulovať finančné prostriedky na štipendiá pre podporu mimoriadne talentovaných detí. Fond je v správe Komunitnej nadácie Liptov a jeho predsedníčkou je Ing. Simona Tekeľová, PhD.

Štipendium môže byť sociálne, prospechové a mimoriadne. Výber z uchádzačov o štipendium sociálne a prospechové, ako aj návrh mimoriadneho štipendia realizuje štipendijná komisia, ktorá je zložená z troch členov – zástupcu zriaďovateľa, učiteľov a rodičov.

Image

Sociálne štipendium

Žiadateľ: o tento druh štipendia môžu žiadať rodičia žiaka alebo študenta STK.

Časové hľadisko: neobmedzene

Účel: úhrada školného, poplatkov za účasť na súťažiach a zájazdoch organizovaných školou, úhrada učebných pomôcok, tanečného úboru a obuvi, poplatkov za ubytovanie a stravu na internáte. (vždy len jeden účel)

Kritéria výberu (nutné splniť všetky kritériá):

  1. študijné výsledky v odborných predmetoch max. v hodnotení  "chválitebný"
  2.  študijné výsledky vo všeobecnovzdelávacích predmetoch v hodnotení max. "dobrý"
  3. aktívna koncertná a scénická prax (účasť na vystúpeniach a akciách STK)
  4. hodnotenie správania len ako "výborný"
  5. po udelení štipendia sa rodičia zaviažu, potvrdia záujem žiaka o štúdium na STK písomnou formou najmenej na obdobie nasledujúcich 3 šk. rokov

Forma štipendia: finančná úhrada

Prospechové štipendium

Žiadateľ: o tento druh štipendia môžu žiadať aj rodičia žiaka alebo študenta STK, môže však byť udelené aj na podnet vyučujúceho.

Časové hľadisko: koniec roka (po koncoročnej klasifikačnej porade)

Účel:  motivácia žiakov a študentov STK aktívne pracovať a vzdelávať sa na vyučovaní

Kritéria výberu (nutné splniť minimálne dve kritériá):

  1. dochádzka – žiadna neospravedlnená hodina, včasná dochádzka
  2. celkový prospech – priemer do 1,3
  3. hodnotenie správania -  výborný

Forma štipendia: poukážka na určený účel (tanečné oblečenie, obuv, knihy a iné)

Mimoriadne štipendium

Žiadateľ: tento druh štipendia môže udeliť škola, aj na návrh iných subjektov

Časové hľadisko: podľa potreby

Účel: motivácia a odmena pre žiakov s mimoriadnymi výkonmi a prácou pre STK

Kritéria výberu:

  1. úspešná reprezentácia STK – výsledky na súťažiach a vystúpeniach v rámci STK, TK Jessy
  2. mimoriadna spolupráca na odbornej práci STK (príprava choreografií, navrhovanie, tvorba kostýmov, hudobné spracovanie tanečných choreografií a pod.)

Forma štipendia: poukážka na určený účel (wellness, lístky na predstavenia a iné)

Prispieť môže každý

Na špeciálny účet Komunitnej nadácie Liptov číslo: SK31 7500 0000 0004 0701 8763

Pri platbe je nutné uviesť náš variabilný symbol: 0900 123456

Máte otázky?

Nebojte sa opýtať. Robíme to pre vás.
Zobraziť kontakty