Image

Tím pedagógov

Pedagógovia odborných predmetov


riaditeľka konzervatória

Mgr.art. Eva Ohraďanová ArtD.

riaditeľka školy

teória a metodika tanca, psychológia v tanečnej praxi, pedagogický seminár
Image

Dipl. prof. Lidija Rakočević

učiteľka

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax
tanečný pedagóg

Mgr. art. et Mgr. Michal Baláž

triedny učiteľ

klasický tanec, tanečná gymnastika, dejiny tanca a baletu, dejiny divadla
Image

 Michaela Králiková, Dis. art.

učiteľka

moderný tanec
Image

Andrej Krištof, Dis.art.

učiteľ

korepetícia
  • Detail učiteľa | bude doplnené
Image

Mgr. Michal Kövér

učiteľ

charakterový tanec
  • Detail učiteľa | bude doplnený
Image

Mgr.art. Simona Ondreáš Dikaszová

učiteľka

momentálne na materskej dovolenke
Image

Mgr. art. Zuzana Granátová

učiteľka

momentálne na materskej dovolenke
Image

Miroslav Kasprzyk

učiteľ

herecká výchova
Image

Mgr. Magdaléna Jurčová

učiteľka

hudobná výchova, hra na klavíri, dejiny hudby
Image

Alena Laučíková

učiteľka

hra na klavíri

Pedagógovia všeobecnovzdelávacích predmetov


Image

RNDr. Erika Menkynová

zástupkyňa riaditeľky, triedna učiteľka

matematika
Image

Mgr. Anna Jágerská

triedna učiteľka

anglický jazyk, geografia, vedenie krúžku "Let´s speak english
Image

Mgr. Václav Papež

triedny učiteľ

slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, náuka o spoločnosti, etická výchova, psychológia, vedenie krúžku "Nebojme sa komunikovať"
Image

PaedDr. Ľubica Rúčková

učiteľka

slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, vedenie krúžku "Maturita s úsmevom"
Image

Mgr. Martina Kotyková

učiteľka

biológia, chémia, anatómia a fyziológia
Image

Mgr. Zuzana Majchútová

učiteľka

francúzsky jazyk
  • Detail učiteľa | bude doplnené
Image

Mgr. Aneta Škovranová

učiteľka

anglický jazyk
Image

Ing. Jaroslav Zahradník

učiteľ

informatika, vedenie krúžku finančnej matematiky a krúžkov "komplexný rozvoj osobnosti" a "grafický dizajn pre konzervatórium"
Image

Miroslav Navrátil

učiteľ

dejepis
Image

Mgr. Zuzana Šubjaková

učiteľka

náboženská výchova
Image

RNDr. Milan Tokár

učiteľ

matematika, fyzika
Image

Ľubica Uličná

učiteľka

výtvarná výchova
Image

Ing. Jana Klementová

učiteľka

praktická ekonomika
  • Detail učiteľa | bude doplnené

Hosťujúci pedagógovia


Image

Mgr. art. Igor Holováč

učiteľ

klasický tanec, tanec s partnerom, koncertná a scénická prax
Image

Veronika Tőkőly

učiteľka

moderný tanec, koncertná a scénická prax

Starostlivosť o študentov


Image

PaedDr. Lucia Porubčanská

Špeciálna pedagogička

Obráť sa na mňa s akýmkoľvek problémom.

Konzultácie podľa potreby

hlavná vychovávateľka

Bc. Marta Kalakayová

Vychovávateľka

Obráť sa na mňa s akýmkoľvek problémom.

E-mail: marta0411@gmail.com
Telefón: 0907 956 008
Konzultácie podľa potreby

Image

Mgr. art. Miroslava Toušková

Masérka a fyzioterapeutka

Obráť sa na mňa s akýmkoľvek problémom.

Konzultácie podľa potreby