Platby


Útulný študentský domov a dobré jedlo každý deň. To je náš internát a jedáleň. Výšky poplatkov za školné, ubytovanie a stravu.

Ako a koľko platiť


Kontakty

Školné
70,- EUR / šk. mesiac (zahŕňa príspevok do TK Jessy, rehabilitácie, mimoriadne tanečné workshopy, školské tričko). Školné sa platí v dvoch polročných splátkach po 350 €.

Ubytovanie na internáte
50,- € / mesiac

Strava na internáte
97,- € / mesiac (raňajky a večere)

cena je upravovaná podľa skutočne odobratých jedál v mesiaci

Číslo bankového účtu

SK59 1100 0000 0029 2386 2003

Obed (školská jedáleň Gymnázia)
podľa počtu dní v mesiaci

(prima - kvarta 1,70 €/deň, kvinta - oktáva 1,81 €/deň)

Číslo bankového účtu

                                 SK92 8180 0000 0070 0047 9404

Mesačné úhrady nákladov je potrebné zrealizovať do 20. dňa v mesiaci.

hlavná vychovávateľka

Bc. Marta Kalakajová

hlavná vychovávateľka


Kontakt: 0907 956 008
marta0411@gmail.com

Image

Mgr. Benedikt Smolka

vychovávateľ


Kontakt: 0908929135