NaŠFonDík

Nadačný fond


Nadačný fond je tu pre podporu mimoriadne talentovaných detí. Prispieť môže každý.

O Nadačnom fonde


Vznikol z aktivity niektorých rodičov a pedagógov školy s cieľom kumulovať finančné prostriedky na štipendiá pre podporu mimoriadne talentovaných detí. Fond je v správe Komunitnej nadácie Liptov.

Štipendium môže byť sociálne, prospechové a mimoriadne. Výber z uchádzačov o štipendium sociálne a prospechové, ako aj návrh mimoriadneho štipendia realizuje štipendijná komisia, ktorá je zložená z troch členov – zástupcu zriaďovateľa, učiteľov a rodičov.

Predsedníčka

Ing. Simona Tekeľová, PhD.
Prispejte i vy

Sociálne štipendium


Žiadateľ: o tento druh štipendia môžu žiadať rodičia žiaka alebo študenta STK.

Časové hľadisko: neobmedzene

Účel: úhrada školného, poplatkov za účasť na súťažiach a zájazdoch organizovaných školou, úhrada učebných pomôcok, tanečného úboru a obuvi, poplatkov za ubytovanie a stravu na internáte. (vždy len jeden účel)

Kritéria výberu (nutné splniť všetky kritériá):

a)      študijné výsledky v odborných predmetoch max. v hodnotení  "chválitebný"

b)      študijné výsledky vo všeobecnovzdelávacích predmetoch v hodnotení max. "dobrý"

c)      aktívna koncertná a scénická prax (účasť na vystúpeniach a akciách STK)

d)      hodnotenie správania len ako "výborný"

e)      po udelení štipendia sa rodičia zaviažu, potvrdia záujem žiaka o štúdium na STK písomnou formou najmenej na obdobie nasledujúcich 3 šk. rokov

Forma štipendia: finančná úhrada

Prospechové štipendium


Žiadateľ: o tento druh štipendia môžu žiadať aj rodičia žiaka alebo študenta STK, môže však byť udelené aj na podnet vyučujúceho.

Časové hľadisko: koniec roka (po koncoročnej klasifikačnej porade)

Účel:  motivácia žiakov a študentov STK aktívne pracovať a vzdelávať sa na vyučovaní

Kritéria výberu (nutné splniť minimálne dve kritériá):

a)      dochádzka – žiadna neospravedlnená hodina, včasná dochádzka

b)      celkový prospech – priemer do 1,3

c)      hodnotenie správania -  výborný

Forma štipendia: poukážka na určený účel (tanečné oblečenie, obuv, knihy a iné)

Mimoriadne štipendium


Žiadateľ: tento druh štipendia môže udeliť škola, aj na návrh iných subjektov

Časové hľadisko: podľa potreby

Účel: motivácia a odmena pre žiakov s mimoriadnymi výkonmi a prácou pre STK

Kritéria výberu:

a)      úspešná reprezentácia STK – výsledky na súťažiach a vystúpeniach v rámci STK, TK Jessy

b)      mimoriadna spolupráca na odbornej práci STK (príprava choreografií, navrhovanie, tvorba kostýmov, hudobné spracovanie tanečných choreografií a pod.)

Forma štipendia: poukážka na určený účel (wellness, lístky na predstavenia a iné)

Prispieť môže každý

buďte to vy

Na špeciálny účet Komunitnej nadácie Liptov číslo:  SK31 7500 0000 0004 0701 8763
Pri platbe je nutné uviesť náš variabilný symbol:  0900 123456