Maturitné skúšky


Maturita sa skladá z externej a internej časti.

  • Externá časť sa vykonáva písomnou formou (test) v rovnaký deň a čas na celom Slovensku a jej výsledky sa posielajú na Národný ústav certifikovaných meraní, ktorý testy vyhodnotí a pošle Ti Tvoj výsledok.
  • Interná časť sa skladá z písomnej časti (sloh) a ústnej odpovedi pred maturitnou komisiou.

Maturitné skúšky budeš skladať z povinných predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra
  • anglický jazyk
  • teória a metodika tanca + dejiny tanca
  • praktická časť - tréning z profilového predmetu

Okrem maturitnej skúšky, budeš odovzdávať odbornú záverečnú prácu a vykonávať aj absolventkú skúšku z týchto predmetov:

  • pedagogika
  • psychológia

vďaka čomu získaš pedagogické minimum a vyššie odborné vzdelanie a budeš si môcť s hrdosťou písať za meno titul DiS. art. (teda diplomovaný umelec).

16. marca 2021
maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

17. marca 2021


Maturitná skúška z cudzieho jazyka


18. marca 2021


Maturitná skúška z matematiky

Pozri sa na video o maturite


Ďalšie odkazy a dokumenty


Máš nejakú otázku?

Opýtaj sa učiteľa