Školský internát

Školský internát (ŠI) pri Súkromnom tanečnom konzervatóriu v Liptovskom Hrádku vznikol 1. septembra 2017. Zabezpečuje žiakom výchovu mimo vyučovania, ubytovanie a stravu. Budova má šesť poschodí a nachádza sa na ulici SNP č. 251 v Liptovskom Hrádku. Samotné priestory internátu sú na 4. poschodí.

 

Poskytuje nadštandardné služby

 

Ubytovanie je v bunkovom systéme v dvoj a trojposteľových izbách, každá bunka má spoločné sociálne zariadenie vybavené sprchovacím kútom a samostatnou toaletou. Na spoločnej chodbe sa zároveň nachádza: 

Žiaci majú k dispozícii vlastného fyzioterapeuta, ktorého miestnosť sa nachádza na druhom poschodí budovy.

Železničná a autobusová stanica je cca 200 metrov od internátu. V bezprostrednom okolí budovy sú predajne potravín CBA a LIDL.

 

 

Jedinečný študentský domov

 

Od bežných stredoškolských internátov sa líši už zariadením izieb, ktoré si dotvárali žiačky a žiaci spolu so svojimi rodičmi. Všetky izby sú zariadené nábytkom z IKEI a zároveň každá je iná. Žiačky, žiaci a rodičia zútulnili izby ich osobnými predmetmi, ktoré nielenže majú výpovednú hodnotu pre tú ktorú izbu, no súčasne robia každú izbu jedinečnou. Ďalej je to prístupom k žiakom zo strany vychovávateľov, ktorý je veľmi osobný a blízky rodinnej atmosfére. Cieľom vychovávateľov je vytvoriť také podmienky, aby sa čo najviac stierali hranice medzi domácou a internátnou realitou. Ubytované žiačky a žiaci pomáhajú v kuchyni s prípravou jedla, nákupmi potravín, tvorbou jedálneho lístka tak, ako je to bežné v rodine. Majú vytvorené podmienky na triedenie odpadu.

 

 

Podmienky prijatia

 

Žiak je prijatý do ŠI na základe prihlášky, ktorú podáva plnoletý  žiak, u neplnoletého žiaka rodič, resp. zákonný zástupca. Prihlášku doručí riaditeľke STKLH najneskôr do 30. júna príslušného roku. Po kladnom vybavení žiadosti o prijatie do ŠI vydá riaditeľka STKLH rozhodnutie o prijatí, ktoré odošle prijatému žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi spolu s písomnými pokynmi k prijímaniu žiakov pre príslušný školský rok. Prijatie žiaka do ŠI platí na jeden školský rok. Ubytovanie žiakov v ŠI je zabezpečené odo dňa predchádzajúceho prvému vyučovaciemu dňu do posledného vyučovacieho dňa daného školského roka. Každý žiak ubytovaný v ŠI je povinný riadiť sa Školským poriadkom ŠI, ktorý je pre žiaka i jeho zákonného zástupcu záväznou právnou normou. Vzájomné korektné spolunažívanie je podmienené dodržiavaním určených pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v dennom režime. Školský poriadok je zverejnený na výveske s informáciami ŠI.

 

Platobné podmienky

 

Pri ubytovaní uhradí žiak v hotovosti nasledujúce poplatky:

Úhrada nákladov za ubytovanie vo výške 35,- eur sa realizuje prevodom na bankový  účet školy.

Upozorňujeme rodičov, že mesačné úhrady nákladov je potrebné zrealizovať do 20. dňa v mesiaci.

V deň nástupu stravu nepodávame. Od 4. 9. 2018 budú mať automaticky prihlásené raňajky a večeru všetci žiaci, ktorí budú mať uhradenú stravu.    

 

Personálne obsadenie

 

Bc. Marta Kalakajová, vychovávateľka

Kontakt: 0907 956 008
marta0411@gmail.com

 

Mgr. Ivana Mahdalová, vychovávateľka

Kontakt: 0948 200 485
manazer@stklh.sk